فرم استخــدام

اطلاعات شخصی
* نام و نام خانوادگی : * کد ملی :
* ش شناسنامه: * نام پدر:
* محل صدور: شغل پدر:
* تاريخ تولد: تابعيت:
محل تولد: دين:
مذهب: * جنسيت:
* وضعيت تأهل: تصوير فردی:
توجه: تنها تصاوير با فرمت jpg. يا png. يا gif. و حجم فايل ارسالی نهايتا 500کيلوبايت

اطلاعات تماس
* نشانی کامل:
کد پستی: * تلفن منزل:
* تلفن همراه: تلفن محل کار:
تلفن ضروری: پست الکترونيک:
وضعيت مسکن
* وضعيت:
مبلغ اجاره: هزار تومان

سوابق تحصيلی
مقطع تحصيلینام رشتهگرايشمدت ازمدت تانوع دانشگاهنام دانشگاهمعدل

سوابق شغلی
نوع فعاليتنام شرکتمحل شرکتسمتمدت
همکاری از
مدت
همکاری تا
دليل
خاتمه همکاری
حقوق دريافتیتلفن تماس

ميزان تسلط به کامپيوتر
نوع نرم افزارنام نرم افزارميزان تسلط

تسلط به زبانهای خارجی
نام زبان خارجیمکالمهترجمهخواندن و نوشتن

دوره های آموزشی
عنوان دورهنام موسسه آموزشیآدرس موسسه آموزشیمدت آموزشاخذ گواهينامهساير توضيحات

ساير اطلاعات
از چه طريقی با شرکت پلیمر شبنم سپاهان آشنا و تقاضای استخدام نموديد: *
سوابق تحقيقاتی و پژوهشی:
توانمندی خاص شما:
* تاريخ اعلام آمادگی بکار در شرکت:   
* نوع ساعت کاری:
* حقوق مورد نظر شما: تومان
ساير توضيحاتی که در استخدام شما مؤثر است،ذکر شود:

مشخصات 3نفر که شما را بخوبی بشناسند در زير قيد کنيد
نام و نام خانوادگیشغلنسبتنشانیتلفن