انبار مواد اولیه

 انبار مواد اولیه به دو بخش کلی مواد نو شامل گرانول ، مستربچ، کرسیتال و... و بخش دیگر شامل مواد آسیابی pp,ps می باشد که یکی از حساس ترین قسمت های شرکت می باشد و این حساسیت ایجاب نموده است که نظارت هم به صورت حضور در محل و هم بصورت مانیتورینگ صورت گیرد.