منابع انسانی

 وظایف مدیریت منابع انسانی :

  •  تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل در سازمان و سپس فراهم کردن امکاناتی برای شکوفایی آنها
  • نظارت بر استخدام ، تجزیه و تحلیل مشاغل ، برنامه ریزی تامین نیروی انسانی، کارمند یابی ، انتخاب بهترین کارمند ، تسهیل ورود کارمندان جدید به سازمان ، آموزش کارکنان ، تربیت مدیر، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان، طراحی سیستم پاداش ، طراحی سیستم حقوق و دستمزد ، وساطت میان سازمان هاو سندیکاهای کارگری ، طراحی سیستم برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان ، طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار ، طراحی سیستم انضباط

نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی :

تولید و کارایی بیشتر ، افزایش کیفیت زندگی ، ایجاد جوی مساعد و مطلوب سازمانی