کلیشه سازی

واحد کلیشه سازی پس از دریافت فیلم های لیتوگرافی، اقدام به ساخت کلیشه توسط دستگاه های  به روز و  با کیفیت هر چه تمام تر  و ارائه آن  به واحد چاپ نموده است.