نگهداری و تعمیرات (نت)

نگهداری و تعمیرات (نت) به مجموعه برنامه ها و اقداماتی که به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن به چرخه ی استفاده و بهره برداری ( تعمیرات) است، اطلاق می شود.

نگهداری و تعمیرات این واحد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

1: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintainance) :

  که شامل مجموعه اقدامات بازدید،کنترل،سرویس،تنظیم،تعویض و در برخی موارد تعمیرات جرئی و پیش بینی عیوب و خرابی ها و شکست تجهیزات قبل ازتاثیر گذاری بر تجهیزات می شود .

2: نگهداری و تعمیرات اضطراری ( Emergency Maintainance)

که شامل فعالیت های هستند که مواقع از کار افتادن تجهیزات انجام داده می شود  که به صورت اضطراری برطرف خواهد شد .

 نگهداری و تعمیرات شامل 5 فعالیت اصلی می باشند :

1- تعمیر(Repair)   

2- تعویض(Change)

3- تنظیم (Adjust)

4- سرویس (Service)

5- تست (Test)

 

 

 

همچنین واحد تعمیر و نگهداری دارای قسمت برنامه ریزی می باشد که وظیفه محاسبه شاخص های عملکرد وتهیه گزارشات در دوره های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه را بر عهده دارد .

استراتژی کلی واحد نگهداری و تعمیرات عبارتند از:

1- تمرکز بر فعالیت های تجاری

2- تعیین فعالیت های نگهداری و تعمیرات

3- برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات

4- زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات

5- انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات                                    

6- پیگیری فعالیت های انجام شده نگهداری و تعمیرات

7- تجزیه و تحلیل فعالیت های نگهداری و تعمیرات