کنترل کیفیت(QC)

اجرا روش های کنترل کیفیت محصولات بر پایه استاندارد های حاکم بر سیستم در کلیه مراحل تکوین به منظور حصول اطمینان از انطباق کامل محصولات و با الزامات ارائه شده توسط مشتری و پارامترهای تعریف شده در برنامه کنترل، سعی در افزایش کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتری گردیده است .