انبارقطعات

واحدانبارقطعات در راستای تحقق اهداف شرکت، با هماهنگی همکاران محترم و توصیه هاو مشاوره های مدیریت محترم به انجام امورات و وظایف خود به شرح ذیل میپردازد :

- برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود
- همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده
- نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي شرکت
- مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده
- صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا
- صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا
- صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه
- صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم


- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار تعریف شده شرکت
- طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا
- همكاري با حسابداري انبار
- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط
- دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز شرکت  از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها
- درخواست خريد كالاها به واحد سفارشات خارجي يا تداركات داخلي ،در صورت عدم موجودي كافي
- مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها
- پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها
- تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط
- صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كارتهاي مربوطه
- تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي