منابع انسانی

 وظایف مدیریت منابع انسانی :

نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی :

تولید و کارایی بیشتر ، افزایش کیفیت زندگی ، ایجاد جوی مساعد و مطلوب سازمانی