دهانه 95

 • کد : B101

  ظرفیت: 100 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps  

 • کد : B151

  ظرفیت: 150 سی سی

  مدل:   تخت

  جنس: pp , ps

 • کد : B152

  ظرفیت: 150 سی سی

  مدل:   فنــجانی

  جنس: pp , ps

 • کد : B201

  ظرفیت: 200 سی سی

  مدل : پذیرایی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B251

  ظرفیت: 250 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B252

  ظرفیت: 250 سی سی

  مدل : فنجـــانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B301

  ظرفیت: 300 سی سی

  مدل : دوغ 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B381

  ظرفیت: 380 سی سی

  مدل : فنجــانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B501

  ظرفیت: 500 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B451

  ظرفیت: 450 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B401

  ظرفیت: 400 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B104

  ظرفیت: 100 سی سی

  مدل : فنجانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B102

  ظرفیت: 100 سی سی

  مدل : فنجانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B081

  ظرفیت: 80 سی سی

  مدل:  تخت

  جنس: pp , ps

 • کد : B153

  ظرفیت: 150 سی سی

  مدل:  فنجانی

  جنس: pp , ps

 • کد : B302

  ظرفیت: 260 سی سی

  مدل : دوغ 

  جنس: pp , ps

 • کد : B082

  ظرفیت: 80 سی سی

  مدل : خورشیدی

  جنس: pp , ps  

 • کد : B106

  ظرفیت: 100 سی سی

  مدل : طرح عباسی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : B203

  ظرفیت: 200 سی سی

  مدل : طرح عباسی 

  جنس: pp , ps