دهانه 125

 • کد : C381

  ظرفیت: 380 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C382

  ظرفیت: 380 سی سی

  مدل : فنجانی

  جنس: pp , ps 

 • کد : C401

  ظرفیت: 400 سی سی

  مدل : طرح عباسی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C451

  ظرفیت: 450 سی سی

  مدل : زبـــادی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C601

  ظرفیت: 600 سی سی

  مدل : طرح عباسی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C651

  ظرفیت: 650 سی سی

  مدل : فنجانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C701

  ظرفیت: 700 سی سی

  مدل : فنجــانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C801

  ظرفیت: 800 سی سی

  مدل : تخت 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C901

  ظرفیت: 900 سی سی

  مدل : فنجانــی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C902

  ظرفیت: 900 سی سی

  مدل : صادراتی 

  جنس: pp , ps   |  ارتفاع: 130 میلی متر

 • کد : C501

  ظرفیت: 500 سی سی

  مدل : صادراتی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C751

  ظرفیت: 750 سی سی

  مدل : فنجانی

  جنس: pp , ps 

 • کد : C602

  ظرفیت: 600 سی سی

  مدل : فنجانی 

  جنس: pp , ps 

 • کد : C452

  ظرفیت: 450 سی سی

  مدل:  صادراتی

  جنس: pp , ps

 • کد : C851

  ظرفیت: 850 سی سی

  مدل:  فنجانی

  جنس: pp , ps