برنامه ریزی

واحد برنامه ریزی و کنترل موجودی های شرکت پلیمر شبنم سپاهان با توجه به فرآیند تولید سازمان و با بهره گیری از پرسنلی مجرب همواره سعی بر تدوین برنامه های تولید بر اساس سیستم هایی نظیر تولید ناب و تولید چابک را در راستای اهداف کاری خود قرار داده که با توجه به استفاده از روش های علمی بهترین عملکرد را در راستای تحویل سفارشات در حداقل زمان ممکن و با کیفیت مناسب و جلب رضایت مشتری فراهم نموده است.

TOP